ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

CFGS Educación Infantil

Possibilitat de Formació DUAL

El CFGS d’Educació Infantil està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

El CFGS d’Educació Infantil està format per dos cursos acadèmics. Els seu objectiu és preparar els alumnes per a la incorporació al món laboral o bé estudis posteriors, tant professionals com universitaris.

Un Tècnic Superior en Educació Infantil ha de ser capaç de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

• Educador en el primer cicle d’educació infantil
• Educador de reforç a segon cicle d’educació infantil
• Educador en institucions i/o programes amb menors en situació de risc social i suport a les famílies
• Educador en programes i/o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, biblioteques, centres d’oci, granges escola…

• Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
• Didàctica de l’educació infantil
• Autonomia personal i salut infantil
• Expressió i comunicació
• El joc infantil i la seva metodologia
• Desenvolupament cognitiu i motriu
• Desenvolupament socioafectiu
• Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)
• Habilitats Socials
• Primers auxilis
• Projecte d’atenció a la infantesa
• Formació i orientació laboral (FOL)
• Formació en Centres de Treball en els àmbits d’educació formal, no formal i serveis socials d’atenció a la infància

2 cursos acadèmics Modalitat intensiva de MATÍ o TARDA.
MATÍ: de 8:00h a 14:00h TARDA: de 15:30h a 21:30h
Preu: xxx Euros

NUESTROS CURSOS

SOLICITA INFORMACIÓN

T. 93 319 17 00
Horario: 10:00 a 13:00h.
y de 16:00 a 19:00 h.secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

SOLICITA INFORMACIÓN