ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

Preguntas frecuentes

Tens algun dubte sobre els nostres estudis? Com funciona la FP-Dual? Què és la FCT? Us deixem una sèrie de documents que responen a les principals preguntes de cada un dels estudis que impartim a la nostra escola. També hi ha respostes referents a continguts de secretaria. Igualment si no trobes resposta al teu dubte ens pots escriure a través del formulari.

Documents adjunts:

Quants alumnes hi ha per grup?

Un dels avantatges del nostre Batxillerat és que els grups són reduïts i això ens permet una atenció força individualitzada.

● Quines branques de Batxillerat es fan al ETP Xavier? I quines optatives?

A l’escola fem dues modalitats, la d’humanitats i ciències socials i la científica. També dividim els alumnes de la branca humanística en dos grups, els que s’inclinen a fer un batxillerat de caire més humanístic (per graus de filologia, història i altres) o de caire més social (econòmiques, administració d’empreses etc.)

● Com es gestiona el Treball de Recerca?

A l’abril s’assigna un tutor específic a cada alumne. Prèviament el tutor de grup els ha ajudat en l’elecció del tema i els ha introduït en la investigació. El tutor del TR en fa un seguiment mitjançant entrevistes periòdiques en les quals orienta i ajuda l’alumne per tal que pugui continuar la seva investigació durant l’estiu. Pel gener es lliura el treball i es prepara l’exposició oral.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Sí, en finalitzar cada avaluació l’alumne té dret a recuperar allò que li hagi quedat pendent i al juny o al setembre pot tenir l’oportunitat de recuperar-ho si encara no ho ha fet.

● Com treballem l’orientació?

L’orientació acadèmica té un lloc molt important durant els dos cursos i es treballa a l’hora de tutoria, sempre amb el recolzament de l’equip docent.

● Tenim departament psicopedagògic?

Actualment disposem d’un servei de coaching educacional amb un especialista que ajuda a aconseguir els objectius que ens proposem. Manté entrevistes personals regulars amb aquells alumnes que ho requereixen però també pot intervenir amb el grup sencer per treballar els valors i el treball en equip i/o el seguiment acadèmic.

● Com gestionem l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts, l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la Normalització Lingüística, creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)

● Fem reunions de pares?

Sí, a l’inici del curs sempre es convoca una reunió amb el tutor i els pares del grup. Al llarg del curs es mantenen entrevistes individualitzades amb aquells pares que ho requereixen, o bé per interès del tutor a tractar alguna problemàtica.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a alumnes no universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la informació als alumnes.

● Quins criteris es segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Tenim un màxim de 30 alumnes per grup.

● Per què és un cicle d’un any?

És un cicle LOGSE, l’antiga llei d’educació. Sembla que aquest curs vinent serà l’últim any que tindrà aquesta durada.

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

Estem situats al cinquè pis, i disposem d’un aula tradicional i una aula taller.
Però també utilitzem altres espais com el gimnàs, aules d’informàtica, el teatre o
l’aula polivalent quan ho necessitem.

● Com són les classes?

Amb molt d’espai i lluminoses. Disposem d’ordinador i canó per projectar,
pissarra i espai per treballar amb petits grups o realització de diferents
pràctiques.

● S’utilitzen llibres?

Sí, però també l’Espai Virtual d’Aprenentatge.

● S’ha de comprar un uniforme?

S’han de comprar l’uniforme i les sabates per poder fer les pràctiques.

● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?

Sí. Els alumnes poden sortir a esmorzar o berenar en el temps de descans.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Sí, tenen fins a tres oportunitats per a poder superar cada trimestre.

● Com funcionen les pràctiques de FCT?

Les FCT tenen una durada de 450 hores, les comencen després de Nadal i fan 6
hores de classe i 4 de pràctiques fins a final de curs. També es poden fer el curs
següent en horari intensiu.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua,
etc.)

● Quants alumnes hi ha per grup?

El màxim d’alumnes en cada grup és de 30.
Per garantir l’aprenentatge de l’alumne, hi ha mòduls que estan dirigits per dos
professors. D’aquesta manera la classe es divideix en dues parts, per tal d’afavorir
l’atenció a la diversitat i poder treballar de manera segura totes les competències
relacionades amb el mòdul.
Els mòduls relacionats amb el laboratori estan desdoblats i el màxim d’alumnes
de cada grup és de 15.

● Quants crèdits es fan? I quan es fan?

Actualment es fan 14 mòduls professionals, repartits en els dos cursos que dura la
formació.

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

El espais destinats al cicle de farmàcia a l’escola es troben al quart i al cinquè pis de
l’edifici. Es tracta d’espais molt amplis i lluminosos.
– Laboratori de química.
– Laboratori de biologia.
– Taller de farmàcia
– Aula de primer
– Aula de segon (amb ordinadors disponibles a la mateixa aula)
A més a més comptem amb espais comuns disponibles per a tots els alumnes de
l’escola:
biblioteca, dues aules d’informàtica en les que podem treballar amb el programa de
gestió farmacèutica Farmatic®, gimnàs, aula polivalent, sala d’actes…

● Com són les classes? Es fan pràctiques al laboratori?

Les classes són molt àmplies. Les pràctiques al laboratori són essencials per a assolir les
competències relacionades amb les tècniques bàsiques de laboratori i la formulació
magistral.

● S’utilitzen llibres?

Hi ha professors que utilitzen el llibre i d’altres fan servir altres recursos metodològics on es
treballa per projectes.

● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?

Sí. L’escola està en una zona privilegiada de la ciutat i és molt recomanable sortir per
descansar, relacionar-se amb els companys, prendre un cafè o passejar.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, en fem diverses. Algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més limitada.Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial d’aprenentatge en relació alsdiferents mòduls impartits al cicle. Complementàriament, també convidem a especialistes ia empreses a que vinguin a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.
Les sortides i les col·laboracions amb entitats del món sanitari són molt importants en el
procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.
Són exemples d’aquestes sortides la visita al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la visita
a oficines de farmàcia, la visita a l’exposició Human bodies o la visita a INFARMA.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Sí, es fan proves avaluatives al llarg del curs amb la possibilitat de recuperar els exàmens
suspesos. L’avaluació contínua de l’alumne és molt important a l’FP, així com l’assistència.
Si un alumne no supera la convocatòria ordinària, té l’oportunitat de presentar-se a la
convocatòria extraordinària al mes de juny.

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es col·labora?

Les pràctiques poden començar a primer o bé a segon curs, en funció de l’alumne.
La modalitat DUAL permet als alumnes romandre més hores a l’empresa i rebre una
remuneració econòmica.
Col·laborem amb oficines de farmàcia de la ciutat de Barcelona i també amb diferents
hospitals i centres geriàtrics.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir elsseus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entén el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del nostrealumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts, l’escola intentaacompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest sentit, el paper de lacomissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes amb dificultats lingüístiques(oferint recursos vinculats al Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques,voluntaris per la llengua, etc.)

● Es fan reunions de pares?

Sí. Els tutors convoquen una reunió de pares a l’inici de cada curs. Al llarg del curs estem
disponibles per rebre les famílies i fer un seguiment conjunt de l’alumne, en el cas que siguinecessari.

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de trobar
feina?

A l’escola ens arribem ofertes de feina per a tècnics de farmàcia molt sovint. Nosaltres
posem en contacte les empreses amb els alumnes que ja tenen el títol.
Les sortides professionals són:
– Tècnic d’oficina de farmàcia.
– Tècnic de farmàcia hospitalària.
– Tècnic de farmàcia en un magatzem farmacèutic.
– Tècnic de parafarmàcia.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle?

Es pot accedir a un cicle superior. Qualsevol cicle relacionat amb la sanitat com el cicle
superior de dietètica o el cicle de laboratori són una excel·lent opció. A l’escola orientem als
nostres alumnes perquè puguin completar la seva formació si així ho desitgen.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no universitaris, quees convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la informació als alumnes.
També oferim beques Erasmus+, tenint la possibilitat de realitzar la formació en centres detreball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de Catalunya
i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de desempat. Per a més
informació es pot consultar la normativa publicada pel Departament d’Educació a tal efecte
al següent aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Un màxim de 30 alumnes.

● Es fa en horari de matí o de tarda?

En horari de matí (dins la franja de 8 a 14h) durante el primer curs. En segon curs,
al fer-se en modalitat FCT i DUAL, l’alumnat acudirà a l’empresa de pràctiques en
horari de tarda FCT i pel matí alguns dies en pràctiques DUAL.

● Quants crèdits es fan? Quan es fan?

Els mòduls de Gestió Administrativa queden distribuïts seguint la següent
organització:

Primer curs:

•Mòdul 1 – Comunicació empresarial i atenció al client
•Mòdul 2 – Operacions administratives de compravenda
•Mòdul 3 – Operacions administratives de RRHH
•Mòdul 5 – Tècnica comptable
•Mòdul 7 – Tractament informàtic de la informació
•Mòdul 9 – Anglès
•Mòdul 10 – Empresa i Administració
•Mòdul 12 – FOL
•Tutoria

Segon curs:

•Mòdul 1 – Comunicació empresarial i atenció al client
•Mòdul 3 – Operacions administratives de RRHH.
•Mòdul 6 – Tractament de la documentació comptable
•Mòdul 7 – Tractament informàtic de la informació
•Mòdul 8 – Operacions administratives de suport
•Mòdul 11 – Empresa a l’aula
•Mòdul 12 – Formació i orientació laboral
•Mòdul 14- Dual
•Tutoria

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els aprenentatges del
cicle amb comoditat. L’alumnat compta amb una aula específica per al grup, en la qual
tindrà ordinadors i espai per la simulació d’empresa.
L’escola també posa a la seva disposició altres espais del centre, com la sala d’actes, el
gimnàs o les aules d’Informàtica, per a que siguin utilitzades pel grup sempre que calgui.

● Com són les classes?

En les classes de Gestió Administrativa es partirà d’un aprenentatge actiu en el qual
l’alumne/a aprendrà tots el departaments de l’empresa i el seu funcionament. Inclou el
treball per projectes i simulació d’ sempre sota la guia del professorat.

● S’utilitzen llibres?

S’utilitzen llibres en alguns mòduls, tenint en compte que es complementa amb
material aportat pels docents (presentacions, exercicis, articles, fitxes, etc.)

● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?

Sí. L’escola està en una zona privilegiada de la ciutat i és molt recomanable sortir per
descansar, relacionar-se amb els companys, prendre un cafè o passejar.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, hi ha dues sortides del Programa Cultural del centre a l’any estipulades en el
calendari. Tenen un caràcter cultural, de cohesió, etc.
A més a més, es realitzen sortides en els anomenats dies de mobilitat relacionades
amb un mòdul en concret. Aquestes sortides són molt interessants ja que estan
directament relacionat amb l’aprenentatge a classe.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin a
l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Tots els mòduls tenen activitats per a avaluar l’aprenentatge, alguns d’aquests són
exàmens i altres creacions de productes o treballs.
Tot l’alumnat té dret a una avaluació ordinària (al llarg del curs) i altra extraordinària (de
recuperació). L’avaluació extraordinària es realitzarà al juny.

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

Els alumnes trien l’opció que més li convingui entre FCT i Dual.
A partir del tercer trimestre del primer curs ja es poden començar aquestes pràctiques
tant en modalitat FCT com en Dual, tot i que la majoria dels alumnes que cursen l’FCT
ho fan a segon curs a partir d’octubre. Aquestes pràctiques es fan en horari de tarda.
Els alumnes que opten por la modalitat Dual han de fer 100 hores prèvies que no estan
remunerades, passat aquest període es pacta l’acord dual si ambdues parts (alumne/a i
empresa ) estan d’acord.
Les empreses i entitats que col·laboren amb l’escola són entre d’altres: Fundació Escolta
Josep Carol, Generali, Cazcarra, Consorci d’Educació de Barcelona, Diputació de
Barcelona, etc.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest fa un
acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els seus
objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del nostre
alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts, l’escola
intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest sentit, el
paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes amb dificultats
lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la Normalització Lingüística,
creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)

● Es fan reunions de pares?

Sí, dues vegades a l’any. No obstant això, el tutor té assignada una hora a la setmana
d’atenció als pares amb una total disposició per a qualsevol entrevista que es sol·liciti.

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de
trobar feina?

És un cicle amb moltes sortides professionals com ara les següents:
•Auxiliar administratiu
•Ajudant d’oficina
•Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
•Administratiu comercial
•Auxiliar administratiu de Gestió de Personal
•Auxiliar administratiu de l’Administració Pública
•Recepcionista
•Ajudant d’atenció al client
•Auxiliar de Tresoreria
•Ajudant de mitjans de pagament

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa de Treball.
Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de personal i els nostres
alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar en finalitzar el Cicle?

○ Cicle de Grau Superior
○ Un altre Cicle de Grau Mitjà
○ Batxillerat

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no universitaris,
que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la informació als
alumnes.
També oferim beques Erasmus, tenint la possibilitat de realitzar la formació en centres
de treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de desempat.
Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel Departament
d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Un màxim de 30 alumnes.

● Quants mòduls es fan? Quan es fan?

El currículum d’aquest cicle inclou tretze mòduls + el mòdul d’FCT
(Formació en els Centres deTtreball).

Primer curs

Mòdul 1. Comunicació i atenció al client
Mòdul 2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Mòdul 3. Procés integral de l’activitat comercial (UF1, UF2, UF4)
Mòdul 4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa (UF1)
Mòdul 5. Ofimàtica i procés de la informació (UF1, UF2)
Mòdul 6. Anglès
Mòdul 8. Gestió financera
Mòdul 12: Formació i orientació laboral (UF2)
Tutoria

Segon curs

Mòdul 3. Procés integral de l’activitat comercial (UF 3)
Mòdul 4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa (UF2)
Mòdul 5. Ofimàtica i procés de la informació (UF1, UF2)
Mòdul 7. Gestió de recursos humans
Mòdul 9. Comptabilitat i fiscalitat
Mòdul 11. Simulació empresarial
Mòdul 12. Formació i orientació laboral (UF1)
Mòdul 13. Projecte d’administració i finances
Tutoria

Mòdul FCT/ Modalitat dual empresa
Aquest cicle imparteix unitats formatives del mòdul 1 i mòdul 4 en llengua
anglesa.

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

Els dos cursos tenen aula pròpia en el segon pis, a més disposen d’altres
aules comunes disponibles per a la disposició del grup si es considera
necessari.

● Com són les classes?

Les classes són espaioses i lluminoses
Disposen d’ordinadors pels alumnes i estan equipades amb pissarra i
projector.

● Quins són els criteris d’assistència?

El curs és presencial, tot i que es consideren individualment tots els casos
que por motius laborals o circumstàncies personals, l’alumne/a no pugui
assistir a totes les classes. En aquests casos s’establirà el criteri que
s’escaigui.

● Què vol dir “empresa virtual a l’aula”? Com funciona?

Des del cicle es fan servir diferents metodologies d’aprenentatge, a segon
curs treballem l’empresa simulada. Els alumnes es converteixen en
treballadors d’aquesta empresa. L’empresa virtual funciona com una
empresa real: realitza les compres, ven els seus productes i estableix la
relació amb altres empreses clients, comptabilitza les operacions, controla
la tresoreria, liquida impostos, gestiona els RRHH, etc.
Per poder desenvolupar aquest projecte fem servir la plataforma SEFED
(Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), que ens proporciona
l’aplicatiu i fa possible la interactuació amb altres empreses simulades.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Tot l’alumnat té dret a una avaluació ordinària (al llarg del curs) i altra
extraordinària (de recuperació). L’avaluació extraordinària es realitzarà al juny.
La informació de com s’avalua es explicada per cada professor a l’inici del curs.
Les activitats avaluables són diverses (exàmens, projectes, activitats individuals
etc.)

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

Els alumnes trien l’opció que més li convingui entre FCT i Dual.
A partir del tercer trimestre del primer curs ja es poden començar aquestes
pràctiques tant en modalitat FCT com en Dual, tot i que la majoria dels alumnes
que cursen l’FCT ho fan a segon curs a partir d’octubre. Aquestes pràctiques es
fan en horari de tarda.
Els alumnes que opten por la modalitat Dual han de fer 100 hores prèvies que no
estan remunerades, passat aquest període es pacta l’acord dual si ambdues parts
(alumne/a i empresa ) estan d’acord.
Les empreses que col·laboren amb l’escola són entre d’altres: E Grau active
cosmetics slu, Plataforma per la llengua, Serunion, OMS Sacede S.A, Luxana, CIC,
L’escola oficial d’idiomes, Degusto consulting SLU, Automoción 2000 BCN S.A,
Cristalmedia, etc.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, creant parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua,
etc.)

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?

El titulat en Administració i Finances podrà exercir l’activitat professional tant en
grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat,
particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques,
exercint les tasques administratives en la gestió i l’assessorament en les àrees
laboral, comercial, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint
un servei i atenció als clients i ciutadans, fent tràmits administratius amb les
administracions públiques i gestionant l’arxiu i les comunicacions de l’empresa.

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa de
Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de personal i
els nostres alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir? Em convaliden crèdits?

Un cop acabat el cicle podràs accedir-ne a un altre, així com també a qualsevol
grau universitari de manera directa.
Pots fer la sol·licitud de convalidació un cop accedeixis a la universitat i aquesta
hagi resolt la teva petició.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.
També oferim beques Erasmus, tenint la possibilitat de realitzar la formació en
centres de treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Tot i que varia cada any, els grups són de 20 alumnes.

● Quants crèdits es fan? Quan es fan?

El cicle consta de 15 mòduls que es desenvolupen en dos cursos acadèmics.
Aquests mòduls, a la vegada, es divideixen en diferents unitats formatives.
En total són 1.650 hores lectives més 350 hores de Formació en Centres de
Treball.

● Quins idiomes es fan?

En el cicle s’imparteix tant en anglès com en alemany. A més, algunes
activitats d’altres mòduls s’imparteixen també en anglès.

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els
aprenentatges del cicle amb comoditat. L’alumnat de Comerç Internacional
compta amb aules específiques tant per a primer com per a segon curs.
Concretament, l’aula de segon està equipada amb ordinadors portàtils (un
per cada alumne) i pel cas de primer també s’utilitzen les aules
d’informàtica de l’escola i altres espais, com la sala polivalent, quan és
necessari.

● Com són les classes?

Les classes de Comerç Internacional es basen en l’aprenentatge actiu en el
qual l’alumne/a aprendrà de primera mà i d’una manera pràctica sota la
guia del professorat. Algunes de les metodologies que s’utilitzen són: treball
per projectes, aprenentatge i servei, fipped classroom, role-playing, etc.

● Quins són els criteris d’assistència?

És necessari assistir a un mínim del 80% de les hores de classe per poder
aprobar les diferents UFs i mòduls.

● Què vol dir ‘empresa virtual a l’aula’? Com funciona?

Pel cas dels alumnes que no cursin la modalitat DUAL a l’empresa, s’ha
configurat un mòdul DUAL a l’escola, que es basa en la gestió d’una
empresa virtual o simulada d’exportació. Mitjançant el Projecte SEFED
l’escola disposa d’una plataforma en línia d’empresa simulada, i junt amb
altres softwares, permet fer totes les operacions típiques d’importació i
exportació d’una empresa: compres i vendes a l’exterior, facturació,
pagaments i cobraments internacionals, contractes, enviaments de
mercaderia, gestió documental, etc., tot interactuant amb altres empreses
simulades de centres formatius de tot Europa.

● S’utilitzen llibres?

En el cicle de Comerç Internacional majoritàriament no s’utilitzen llibres.

● Quants ordinadors hi ha per alumne?

Tant pel cas de les aules d’informàtica que s’utilitzen a primer curs, com
dels portàtils de l’aula de segon curs, hi ha un ordinador per alumne.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

L’escola organiza cada any un Programa Cultural amb sortides fora de
l’escola, en les quals s’aprofita per visitar empreses referents del comerç
internacional: del sector de la logística i transport internacional,
d’importació i exportació de mercaderies, gestió duanera, etc. A més,
l’escola participa al programa Forma’t al Port, i durant dos dies es visiten
les instal·lacions del Port de Barcelona i es fan xerrades amb els diferents
agents involucrats en l’activitat portuària.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Es fan exàmens per a cada unitat formativa (UF). La durada de cada unitat
formativa pot variar: unes duren un trimestre, altres tot un curs. Es fa
avaluació contínua per a cada UF, i sempre es fan recuperacions a la
convocatòria extraordinària del mes de juny.

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

Les pràctiques de Formació en Centres de Treball (FCT) consten d’una
estada de 350 hores en empreses amb les quals l’escola té convenis. Pel cas
d’optar per la modalitat de formació amb alternança DUAL, l’estudiant
també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el nostre
centre educatiu amb l’activitat en alguna de les empreses que participen en
el programa. Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques
acordades entre l’empresa i el centre educatiu; aquesta estada té una
durada de 900 hores.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que
aconsegueixin complir els seus objectius i desenvolupar les seves habilitats
i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al
Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris
per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?

A Catalunya hi han més de 17.000 empreses que exporten regularment, i és
un sector en creixement que cada cop demanda més tècnics especialistes
amb coneixements específics en comerç internacional. Algunes de les
sortides professionals més demandades són:

● Tècnic en comerç exterior / administratiu al departament
d’operacions comercials internacionals (import-export).

● Tècnic-administratiu en empreses transitàries, consignatàries,
agents de duanes, etc.

● Agent de comerç internacional / tècnic de venda internacional.

● Cap de magatzem / tècnic en logística del transport.

● Etc.

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir? Em convaliden crèdits?`

Un cop acabat el cicle es poden continuar estudis universitaris com els graus
en Logística i Negocis Marítims, Negocis i Màrqueting Internacional o el
d’Administració i Direcció d’Empreses. En alguns casos es convaliden
crèdits.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.
També hi ha beques Erasmus+ per fer pràctiques a empreses de la Unió
Europea.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic
previ i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la
normativa publicada pel Departament d’Educació a tal efecte al següent
enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Un màxim de 30 alumnes.

● Es fa en horari de matí o de tarda?

Es fa en horari de matí (dins la franja de 8 a 14.30h) durant el primer curs.
El segon curs, en fer-se en modalitat DUAL, l’alumnat acudirà a l’empresa
de pràctiques en horari de matí (sent una activitat remunerada) i haurà
d’assistir a algunes classes per la tarda al centre educatiu.

● Quants mòduls es fan? Quan es fan?

Els mòduls de DAW queden distribuïts seguint la següent organització:

Primer curs:

● Mòdul 1. Sistemes Informàtics
● Mòdul 2. Bases de Dades
● Mòdul 3. Programació
● Mòdul 4. Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
● Mòdul 10. Formació i Orientació Laboral
● Mòdul 11. Empresa i Iniciativa Emprenedora
● Mòdul d’especialització en Big Data
● Tutoria

Segon curs:

● Mòdul 5. Entorns de Desenvolupament
● Mòdul 6. Desenvolupament Web en Entorn Client
● Mòdul 7. Desenvolupament Web en Entorn Servidor
● Mòdul 8. Desplegament d’Aplicacions Web
● Mòdul 9. Disseny d’Interfícies Web
● Mòdul 12. Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web
● Formació en Centres de Treball (Modalitat Dual)
● Tutoria

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

L’escola disposa dels equipaments necessaris per a desenvolupar els
aprenentatges del cicle amb comoditat. L’alumnat de DAW compta amb una aula
específica per al grup (recentment reformada), en la qual tindrà tot l’equipament
informàtic requerit.
L’escola també posa a la seva disposició altres espais del centre, com la sala
d’actes, el gimnàs o les aules d’informàtica, per a que siguin utilitzades pel grup
sempre que calgui.

● Com són les classes?

En les classes de DAW es partirà d’un aprenentatge actiu en el qual l’alumne/a
aprendrà de primera mà la creació de productes digitals sota la guia del
professorat.

● Aprendré a programar

Sí, aprendràs a programar. I tindràs un títol oficial que validarà aquest
aprenentatge.

● Necessito algun coneixement previ de tipus informàtic?

Amb un nivell d’usuari en eines informàtiques n’hi ha prou. No cal tenir
coneixements específics, ja que aquests són els que s’aprendran en els diferents
mòduls.
Ens adaptarem al ritme d’aprenentatge de cada alumne/a, de manera que si algú
sí que té coneixements avançats, pugui partir d’aquest punt per tal de seguir
avançant.

● He de disposar d’algun equipament informàtic concret per a poder
realitzar aquest cicle?

Al centre disposarem dels equipaments necessaris per a realitzar les classes. Sense
ser obligatori, sí que seria d’interés que tots els alumnes disposessin a casa d’un
dispositiu amb connexió.

● Quins són els criteris d’assistència?

Per a poder superar les diferents Unitats Formatives de cada un dels Mòduls en
convocatòria ordinària, és necessària una assistència mínima del 80%. Aquesta
assistència es pot flexibilitzar fins a un 50% en casos justificats (prèvia acceptació
de la Cap d’Estudis) per temes laborals, de salut o de cura de persones
dependents.
En cap cas l’alumne perd el dret a la convocatòria extraordinària (recuperació) per
criteris d’assistència.

● Hi ha l’opció de semipresencialitat?

Existeix l’opció de no assistir a les classes presencials fins a un 50% de les hores de
les Unitats Formatives que conformen els mòduls el cicle. Aquesta no assistència
ha de ser per causes que puguin ser documentalment justificades, per exemple a
nivell laboral, de salut o de cura de persones dependents. Per poder-se acollir al
dret de no assistència fins al 50% cal l’aprovació prèvia de cada cas per part de la
Cap d’Estudis del centre.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, en fem diverses, algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més
limitada. Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial
d’aprenentatge en relació als diferents mòduls impartits al cicle.
Complementàriament, també convidem a especialistes i a empreses a que vinguin
a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Tots els mòduls tenen activitats per a avaluar l’aprenentatge, alguns d’aquests són
exàmens i altres creacions de productes o treballs.
Tot l’alumnat té dret a una avaluació ordinària (al llarg del curs) i una altra
extraordinària (de recuperació). L’avaluació extraordinària es realitzarà al juny.

● Com funcionen les pràctiques de DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

El primer curs de DAW es cursa a l’escola, en horari de matí, dins la franja de 8 a
14.30h. El segon curs es fa en modalitat DUAL. Això implica que l’alumnat acudirà
a l’empresa de pràctiques en horari de matí (sent una activitat remunerada) i
haurà d’assistir a algunes classes per la tarda en el centre educatiu.
Les empreses amb les quals es col·labora pertanyen al sector tecnològic i són
seleccionades en funció de la seva qualitat i potencial per acollir l’alumnat i oferirli un escenari en el qual es fomenti positivament el seu aprenentatge.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat. Aquest
fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del
nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest
sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes
amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la
Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de
trobar feina?

El Cicle Superior de DAW permet accedir al món laboral com a:
● Programador web
● Programador multimèdia
● Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
● També et donarem eines i estratègies per, si tens una idea, transformar-la
en la teva pròpia empresa o negoci mitjançant l’emprenedoria
Les opcions de trobar feina són molt elevades; DAW és una de les branques
d’especialització amb més demandes d’especialistes en el mercat actual.

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa de
Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de personal i
els nostres alumnes ja titulats.

● Què puc estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir?

Un cop acabat el cicle podràs accedir-ne a un altre, així com també a qualsevol
grau universitari de manera directa.

● Em convaliden crèdits al grau universitari?

Sí, pots fer la sol·licitud de convalidació un cop accedeixis a la universitat i una part
dels crèdits del grau que vulguis cursar et serà convalidada.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.
També oferim beques Erasmus, tenint la possibilitat de realitzar la formació en
centres de treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Les places que s’ofereixen són 30 per primer curs i 30 per segon.

● Es fa en horari de matí o de tarda?

L’horari és de tarda, de 15:30 a 21:30. Fem un descans de mitja hora de
18:15 a 18:45.

● Quants crèdits es fan? Quan es fan?

Els crèdits que es fan a primer són 6 amb una distribució horària segons les
hores de cada crèdit. A segon es cursen 6 crèdits més, inclòs el de síntesi. A
part, s’han de fer 410 hores de formació en centres de treball, és a dir les
pràctiques en empreses.

● Calen coneixements previs?

No són imprescindibles, ja que totes les matèries comencen des de zero.
Però sí és important tenir hàbit d’estudi i capacitat de treball per anar
assolints tots els continguts a treballar.

● Quina relació té la dietètica amb la cuina?

Nosaltres fem un crèdit que anomenem ‘Tècniques culinàries’, amb les
hores de lliure disposició que contempla el Departament, precisament per
la relació que hi ha entre l’elaboració de dietes i les tècniques per cuinar
recomanades. És un valor afegit al cicle.

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

Les aules de classe on s’imparteixen continguts teòrics, situades al quart pis
de l’escola. Comptem també amb diferents aules d’informàtica. La part
pràctica es duu a terme als laboratoris de l’escola i al taller de dietètica, on
es fan manipulacions i elaboracions relacionades amb continguts concrets
d’alguns crèdits.

● Es fan pràctiques al laboratori?

Sí, principalment derivades dels crèdits de Microbiologia i Alimentació
equilibrada.

● Com són les classes?

Les classes combinen explicacions teòriques, procediments pràctics i
treballs grupals i individuals, on es desenvolupen competències pròpies de
la professió. El treball per projectes és una metodologia que considerem
enriquidora i multifuncional per als nostres alumnes.

● Quins són els criteris d’assistència?

L’assistència és obligatòria. Oferim el cicle presencial, i es demana com a
mínim un 80% d’assistència a cada crèdit per poder ser avaluat.

● S’utilitzen llibres?

Les metodologies utilitzades pel professorat són actives i permeten que
només es facin servir dos llibres de text. Un a primer i un altre a segon.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Sí, fem com a mínim dues jornades per curs escolar del que anomenem
Programa Cultural. Aquestes són de participació obligatòria i sempre tenen
un interès per a la formació dels nostres alumnes que dins l’aula no hi tenen
cabuda. També es fan activitats en hores de classe per a completar la
formació dels diferents crèdits.

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Els alumnes tenen dret a dues convocatòries per aprovar els crèdits. La
primera o ordinària, és que la que contempla el treball diari, l’assistència,
els exàmens, etc., dins cada avaluació. Els alumnes que suspenen
l’avaluació per no superar algun examen o procediment, tenen dret a la
convocatòria extraordinària del mes de juny. Tot i això, atès que l’avaluació
és continuada, es donen més oportunitats als alumnes per tal de poder anar
recuperants conceptes i procediments durant el curs i així evitar haver de
presentar-se a la segona convocatòria de juny.

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

Les pràctiques normalment es fan a centres sanitaris, cuines col·lectives
hospitalàries, o a gabinets de dietètica. Algunes de les empreses
col·laboradores són Eurest o Comertel, que gestionen cuines clíniques com
Clínica del Remei o Sagrada Família. També oferim pràctiques a gabinets
dietètics com Ladin o Naturhouse.

● Tenim departament psicopedagògic?

L’escola disposa d’un servei d’assessorament/coach que fa orientació i
seguiment de l’alumnat per millorar les seves capacitats o habilitats.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment la d’aquells alumnes
nouvinguts, l’escola intenta acompanyar i vetllar per la seva adaptació. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al
Consorci per la Normalització Lingüística, el projecte de parelles
lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?

Hi ha tres sortides principals: dietista de cuina col·lectiva, educador
sanitari/alimentari i tècnic alimentari en indústria alimentària.
Molts dels nostres alumnes troben feina al lloc on han fet les pràctiques.

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball, la qual actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.
El perfil de dietista per a col·lectivitats és l’especialitat més demandada a la
nostra borsa.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris es
pot accedir?

Es pot accedir a qualsevol titulació universitària si la nota final del cicle ho
permet. Per això, acompanyem els nostres alumnes des del principi, per
motivar-los i encoratjar-los per treure els millors resultats en cada crèdit, i
obtenir la millor nota possible al final del cicle.
També es poden continuar estudis de formació professional, tant de grau
mitjà com de superior que complementin la formació.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.
També hi ha beques Erasmus+ per fer pràctiques a empreses de la Unió
Europea.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ
i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa
publicada pel Departament d’Educació a tal efecte en aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quants alumnes hi ha per grup?

Els grups estan formats per un màxim de 30 alumnes.

● Es fa en horari de matí o de tarda?

Els estudis d’Educació Infantil s’imparteixen tant pel matí com per la tarda.
El torn de matí és en horari de 8 a 14h, i el torn de la tarda en horari de
15:30 a 21:30h.

● Quants mòduls es fan?

El CFGS d’Educació Infantil està distribuït en 13 mòduls professionals, més
la tutoria.
Aquests mòduls estan repartits entre 1r i 2n curs.
Atès que a l’ETP Xavier oferim modalitat dual a tot un grup sencer, la
distribució curricular fa que la majoria de mòduls professionals s’iniciïn a 1r
amb continuïtat a 2n.

Els mòduls professionals que formen el cicle són:

● M1: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
(1r i 2n curs)
● M2: Didàctica de l’educació (1r curs)
● M3: Autonomia personal i salut infantil (1r i 2n curs)
● M4: El joc infantil i la seva metodologia (1r i 2n curs)
● M5: Expressió i comunicació (2n curs)
● M6: Desenvolupament cognitiu i motriu (1r i 2n curs)
● M7: Desenvolupament socioafectiu (1r curs)
● M8: Habilitats socials (1r i 2n curs)
● M9: Primers auxilis (1r curs)
● M10: Formació i orientació laboral (1r i 2n curs)
● M11: Empresa i iniciativa emprenedora (2n curs)
● M12: Projecte d’atenció a la infantesa (2n curs)
● M13: Formació en centres de treball (pràctiques). (1r, 2n i
altres possibilitats)
● Tutoria (1r i 2n curs)

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

Els estudis de formació professional han de disposar d’espais per poder
desenvolupar els diferents continguts.
A l’ETP Xavier, el Cicle d’Educació Infantil té assignada una aula per cada
grup classe amb taules i cadires que permeten fer diferents distribucions
i/o agrupacions (per exemple fer petits grup per treballar de manera
cooperativa.)
Pel que fa als continguts més procedimentals, disposem de dos tallers
dotats amb la infraestructura i material necessari (taules grans, piques
d’aigua, armaris amb material fungble com cartolines, pintures, colors, etc.)
A més a més, l’escola disposa d’uns espais d’ús comú com són les aules
d’informàtica, aules polivalents, saló d’actes, gimnàs, etc.

● Quines metodologies utilitzeu?

Els continguts que es treballen als diferents mòduls, pretenen formar als
futurs educadors infantils en les competències professionals. Per això,
facilitem un contingut teòric que permeti donar sentit a les diferents
propostes que es van plantejant al llarg del curs. Així doncs, les classes
combinen tant els continguts teòrics com els procedimentals.
Els diferents mòduls plantegen anàlisis de casos, debats, disseny d’activitats
i materials per implementar en entorns reals (infants de 0-6 anys), etc.

● Com són les instal·lacions d’aquest Cicle?

Les aules/taller destinades als alumnes són àmplies i lluminoses. Aquestes,
disposen de taules individuals per poder fer les distribucions pertinents en
funció de la metodologia emprada o de les diferents propostes d’activitat
que es van plantejant al llarg del curs.

● Quins són els criteris d’assistència?

El cicle d’Educació Infantil s’imparteix a l’escola en modalitat presencial, i
com a tal, s’ajusta al criteris comuns de l’escola.
L’assistència mínima exigida a cada mòdul per poder optar a l’avaluació
contínua és del 80%.

● Hi ha l’opció de semipresencialitat?

Seguint els criteris comuns estipulats per l’escola, les classes es realitzen en
modalitat presencial (assistint com a mínim al 80% de les classes), però
contemplem algunes situacions excepcionals que permeten l’assistència de
fins a un 50% (situacions laborals, mèdiques o familiars). En aquests casos,
realitzem una avaluació semipresencial.

● S’utilitzen llibres?

Alguns mòduls treballen els continguts teòrics a partir d’un llibre de text,
juntament amb altres materials complementaris. Però no tots els mòduls
tenen llibre de text.

● Quants ordinadors hi ha per alumne?

L’escola disposa d’unes aules específiques dotades amb ordinadors.
A més a més, el cicle d’Educació Infantil, compta amb chromebooks a l’aula
per realitzar les diferents propostes didàctiques.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?

Al llarg del curs es realitzen diferents activitats proposades des d’algun
mòdul concret, o amb repercussió general del Cicle. Aquestes activitats es
poden realitzar dins de l’escola, però també es fer fora. Activitats com anar
a visitar i conèixer algun equipment o projecte (escola bressol municipal,
projecte educatiu a la natura, etc.), així com implementacions i/o APS en
entorn reals (escoles bressol, parvulari, etc.).

● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Els criteris d’avaluació estipulats pel centre marquen una avaluació
formativa i contínua dels alumnes. Això implica que al llarg del curs es van
realitzant activitats avaluables (examens, treballs, exposicions, etc.), amb
les recuperacions oportunes al llarg de les UF.
Igualment, es contempla una segona convocatòria de recuperacions, que
es realitza, a nivell general per tota l’escola, al mes de juny.

● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es
col·labora?

El mòdul d’FCT a Educació Infantil consta de 383 hores curriculars. Aquestes
es poden realitzar en diferents períodes (atenent a l’organització escolar i/o
situacions específiques dels alumnes). Els períodes habituals de realització
de la FCT són:
Les entitats col·laboradores on realitzem la FCT són centres amb una àmplia
trajectòria de formació de l’alumnat. Trobem: escoles bressol privades,
escoles bressol municipals, serveis i equipaments d’educació no formal
(ludoteques), serveis i equipament de l’àmbit socioeducatiu (centres de
menors, atenció a famílies en entorns de risc social) etc.
Pel que fa a l’estada DUAL, l’ETP Xavier juntament amb dos centres més, va
iniciar el projecte DUAL al cicle d’Educació Infantil a Barcelona des del curs
2011-2012. Així que es tracta d’un projecte consolidat, que ofereix un valor
afegit a la formació dels nostres alumnes. Tenim la sort de poder realitzar
l’estada DUAL a escoles bressol municipals adscrites a l’IMEB.

● Tenim departament psicopedagògic?

A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que
aconsegueixin complir els seus objectius i desenvolupar les seves habilitats
i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entèn el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques
del nostre alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts,
l’escola intenta acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En
aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia
els alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al
Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques, voluntaris
per la llengua, etc.)

● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha
de trobar feina?

En finalitzar el cicle, les sortides professionals són:
○ Educador/a infantil en el 1r cicle d’educació infantil, sota la supervisió
d’un mestre o una mestra.
○ Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb
infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
○ Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure: ludoteques,
cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
Generalment, la majoria d’alumnes que es titulen s’inicien en el món
laboral com a tutors/es a una escola bressol privada o com a personal de
suport educatiu a les escoles bressols públiques (fent tasques de suport a
les tutores en el moment de l’acollida, menjar, migdiada, etc.). Alguns
alumnes s’inscriuen a la borsa de treball de l’administració pública (IMEB,…)
per tal de fer substitucions.

● Teniu Borsa de Treball?

El Departament Escola-Empresa, a part de la FCT, també gestiona la Borsa
de Treball. Aquesta actua com a pont entre les empreses demandats de
personal i els nostres alumnes ja titulats.

● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle? A quins graus universitaris puc
accedir?

En finalitzar el CFGS, a part d’accedir al món laboral, els alumnes poden
continuar amb la seva formació. Poden accedir a:

● FP: altres cicles formatius (grau mitjans i/o superiors)
● Graus universitaris: qualsevol estudi universitari oficial de grau.

● Em convaliden crèdits al grau universitari?

Les persones que s’han graduat en un CFGS poden obtenir la convalidació
de crèdits universitaris ECTS

● Puc treballar en escoles bressol públiques o hauré de fer oposicions?

La titulació de Tècnic Superior en Educació Infantil permet treballar a una
escola bressol pública com a personal de suport (gestionats per empreses
externes) o fer substitucions (dins de la borsa de treball de l’administració
pública).
Per exercir com a tutora a una escola bressol municipal, cal realitzar
oposicions.

● Puc treballar de tutora de parvulari? Amb aquest títol puc treballar de
monitor de casals, colònies…?

A la 2a etapa d’educació infantil (parvulari), els tècnics en educació infantil
poden fer tasques d’auxiliar sota la supervisió d’un mestre/a. No es podrà
exercir, com a tutor/a d’aula.
Generalment les empreses que gestionen els casals, ludoteques, colònies,…
demanen com a requisit la titulació de monitors de lleure.

● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita
tota la informació als alumnes.
També oferim la possibilitat d’optar a beques de mobilitat (Erasmus+) o
participació en projectes europeus.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la
Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ
i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa
publicada pel Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

● Quina diferència hi ha entre preinscripció i matrícula?

Som una escola concertada. Per estudiar al nostre centre el primer pas és
sol·licitar la plaça realitzant la preinscripció (en les dates que fixa el Departament
d’Educació), que és la mateixa per Escoles Públiques i Escoles Concertades.
Finalitza el procés amb la publicació de les llistes d’alumnes admesos. El segon
pas és formalitzar la matrícula a l’escola assignada.

● Com i quan es fa la preinscripció?

El Departament d’Educació publica en les normes de preinscripció i matrícula, el
calendari del procés. La Preinscripció és telemàtica (dues modalitats: Electrònica
o en Suport Informàtic). Es podrà realitzar directament a la nostra escola, et
facilitarem tots el mitjans informàtics necessaris, o bé des de casa. Tota la
informació per fer la preinscripció la trobaràs al nostre web clicant
‘preinscripcions’.
Molt important!! NOMÉS ES POT FER UNA PREINSCRIPCIÓ POSANT fins a 10
opcions diferents PER ORDRE DE PREFERÈNCIA.

● Quina documentació s’ha de portar?

En cas d’haver realitzat la preinscripció Electrònica no cal, de moment, presentar
cap documentació a l’escola. En el cas de la preinscripció en Suport Informàtic,
cal presentar en el termini de la preinscripció els següents documents: còpia de la
preinscripció, original i fotocòpia del DNI/NIE/PASSAPORT del futur alumne/a i la
titulació (requisit d’ingrés) amb la qualificació final.

● Quins són els criteris d’admissió?

– Batxillerat: Hi ha diferents criteris; com la nota dels estudis al·legats,
germans que estudien al centre, renda anual de la unitat familiar,
discapacitat alumne/pare-mare-tutor-germans, domicili familiar/treball
dels pares, etc.
– Cicles formatius de formació professional: El criteri és la nota final dels
estudis al·legats.

● Com i quan es fa la matriculació?

Els alumnes que han estat admesos cal que es matriculin en les dates estipulades
al calendari oficial; si no es realitza la matrícula es perd la plaça. Cal realitzar la
formalització de la matrícula presencialment el mes de juliol.

● Quina documentació s’ha de portar per la matrícula?
Tota aquesta informació està disponible al nostre web, a l’apartat ‘matrícules’.
Podreu descarregar els documents (són editables) i omplir-los a casa o passar pel
centre a recollir la informació i documentació en paper. Cal realitzar la
formalització de la matrícula presencialment el mes de juliol.

● Es pot fer semipresencialitat?

Sí, sempre que es reuneixen els requisits que impossibiliten la modalitat
presencial: per qüestions familiars, laborals, de salut, etc., degudament justificats.
L’assistència mínima ha de ser del 50% de les hores de cada crèdit/mòdul (UFs).

● Quina titulació s’obté en acabar el Cicle Formatiu?

Els estudis que impartim són oficials, per tant els títols també ho són. Vàlids a tot
l’estat i permeten treballar i continuar estudis superiors.

● Els Cicles Formatius tenen sortida laboral?

● Els estudis estadístics demostren que els titulats de cicles formatius de
formació professional, tenen una inserció laboral molt alta i estan molt ben
valorats per la seva formació i competència.

● Tinc pendent que m’homologuin els estudis que vaig fer al meu país, puc
matricular-me?

Per poder fer la preinscripció o la matrícula és necessari que hagis tramitat
l’homologació dels estudis del teu país. Quan parlem de tramitació, parlem que
hagis presentat la documentació i abonat les taxes de l’homologació al
Departament d’Educació. Tot i que amb la sol·licitud es permet la
preinscripció/matriculació en els estudis, és imprescindible que en rebre
l’homologació definitiva la presentis a l’escola.

● Vinc d’uns altres estudis, s’apliquen convalidacions?

Sí, si estan contemplades a la normativa del Departament d’Educació: entre Cicles
formatius de formació professional, de Cicles a Batxillerat, etc.

● Es poden adquirir llibres de segona mà?

L’escola no organitza la venda de llibres de 2a mà. Publiquem al web la relació
dels llibres que es necessiten per cada nivell impartit. Els alumnes poden adquirirlos on vulguin.

● Les classes, en quin idioma s’imparteixen? Vinc de fora de Catalunya i no
sé si podré seguir les classes en català.

Les classes s’imparteixen en català i castellà. Som una escola integradora
acostumada a rebre alumnes de fora de Catalunya, per la qual cosa facilitem
l’adaptació. Tenim àmplia experiència i servei d’orientació als nouvinguts.

● Els alumnes fan Educació Física? Es fa a l’escola o algun poliesportiu?

L’escola disposa d’un gimnàs propi que utilitzen els alumnes de Batxillerat a la
matèria d’Educació Física. També, quan així ho requereixen les activitats a
realitzar, van amb el professor a un poliesportiu prop de l’escola. El gimnàs també
ho utilitzen ocasionalment els alumnes de cicles formatius.

● Encara que el meu fill/a sigui major d’edat puc estar informada de la seva
assistència i les seves qualificacions?

Sí, si l’alumne viu amb els pares i depèn econòmicament d’ells.

● El meu/va fill/a té una discapacitat, hi ha alguna adaptació acadèmica?

En el cas d’alumnes amb discapacitats o Necessitats Educatives Específiques, el
centre pot elaborar Plans Individuals (PI) en el cas de Batxillerat o modificacions
curriculars en el cas dels Cicles formatius de formació professional, que facilitin
la compleció satisfactòria dels estudis.

● Què és la formació DUAL?

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què l’estudiant també
esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb
l’activitat en una empresa. Durant l’estada formativa els alumnes porten a terme
tasques acordades entre l’empresa i el centre educatiu, cobren una beca salari i
cotitzen a la Seguretat Social.

● Com funciona la FCT?

Tots el cicles de formació professional contemplen la realització de pràctiques en
empreses. Aquestes es fan preferiblement durant el 2n curs del cicle i fora de
l’horari lectiu de les classes, de manera que en acabar els estudis l’alumne pugui
titular. El centre facilita les empreses als alumnes, i comptem amb empreses de
prestigi.

● Es fan ERASMUS?

Sí, tenim una llarga trajectòria d’Erasmus +, i cada any disposem de beques per
poder oferir als alumnes aquesta oportunitat.

● Quines són les quotes a pagar? Inclouen les sortides?

Les nostres quotes són molt ajustades:
– Batxillerat: 75€/mes
– Cicles formatius de grau mitjà: 62€/mes
– Cicles formatius de grau superior: 98€/mes
A més a més, en formalitzar la matrícula abonen 90€, que inclouen totes les
activitats que faran al llarg del curs acadèmic, incloses les sortides.

● Hi ha descomptes per a famílies nombroses/monoparentals?

No contemplem directament rebaixes de les quotes per aquests motius. Tot i que
estem oberts a estudiar les situacions personals dels nostres alumnes. Es
contemplen descomptes de les taxes oficials, com per exemple les de tramitació
dels títols oficials.

● Quin sistema de beques s’ofereix?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no
universitaris, que es convoca cada curs. En començar el curs es facilita tota la
informació als alumnes.

● Quins criteris se segueixen per l’admissió?

Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de
Catalunya i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de
desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Sol·licita informació

T. 93 319 17 00
(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)
secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARI DE CONTACTE