ETP Xavier  ·  Av. de Francesc Cambó 12, 08003 Barcelona | T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

EDUCANDO Y FORMANDO PROFESIONALES DESDE 1958

¿Quiénes somos?

Som el centre de Secundària Postobligatòria i d’Educació Superior de la Institució Xaveriana a Barcelona.
Tenim establert concert educatiu amb el Departament d’Ensenyament i estem integrats en el col·lectiu de la FECC.
Fa més de 50 anys que estem al servei de la joventut, volem promocionar el jovent envers els estudis superiors i el món del treball.
Pretenem evolucionar a partir de les nostres arrels i caràcter propi cap a la innovació i a l’adaptació a les noves realitats per donar resposta a les demandes del nostre entorn immediat.

L’E.T.P. XAVIER recull el compromís que la Institució Xaveriana té, des de la seva fundació, de formació de la dona treballadora, extensiva més endavant a tota la joventut més desfavorida. Dins la nostra oferta educativa prioritzem una educació no elitista ni discriminatòria que permeti els joves accedir a estudis superiors i al món laboral. Ens proposem potenciar la seva formació integral i transmetre els valors cristians tot respectant la llibertat individual de l’alumne.
Afegim a la formació acadèmica i professionalitzadora dels alumnes altres instruments que ens ajuden a completar la seva formació humana: l’Acció Tutorial, el Programa Cultural i l’Animació Cristiana.
El nostre model d’escola respon a un estil democràtic, participatiu, plural i integrador, al servei de la societat on s’insereix tot i adaptant els continus canvis.

A partir del marc de referència del nostre Projecte Educatiu, pretenem:
Ajudar a aconseguir una societat més justa, amb individus que siguin capaços de créixer interiorment i , en conseqüència,, evolucionar cap a valors transcendents.
Ser un centre de secundària postobligatòria que faciliti tant als alumnes de Formació Professional com als de Batxillerat una formació de qualitat, garantint l’adequada preparació per accedir al món laboral o a estudis superiors, assegurant-los les competències lingüístiques i tecnològiques adequades al moment actual i obrint-los perspectives de progrés intel·lectual i laboral, en oferir-los la possibilitat de seguir itineraris formatius diversos.
Transmetre un estil d’escola actual tot incorporant a la formació reglada nous recursos que potenciïn la mobilitat en el marc europeu, la innovació de projectes educatius i el foment de l’emprenedoria.

Interiorització: respectem el ritme de creixement i maduració de l’alumne, afavorint el desenvolupament harmònic de la seva personalitat i el seu creixement interior..
Socialització: fent ús de la dimensió social del procés educatiu potenciant el desenvolupament d’actituds de justícia, convivència, respecte, diàleg i cooperació.
Estimulació de la activitat i la creativitat per tal d’afavorir la descoberta i desenvolupament de capacitats pròpies i la pràctica de destreses.
Foment de la responsabilitat, la constància, la serietat i el rigor de la tasca ben feta procurant la adquisició de hàbits d’ordre i disciplina.
Atenció especial a la relació personal i directa amb l’alumne en l’acció tutorial
Com a resposta al que ens encomana la nostra missió i visió la Direcció de l’Escola es compromet a establir la Política de Qualitat, a garantir l’acompliment dels requisits legals que hi apliquin i comunicar-la a tota la comunitat educativa.

Vetllant per:
Motivar i implicar progressivament el personal del Centre en el Projecte de Qualitat.
Facilitar els recursos necessaris per tal d’aconseguir-ho.
Establir els mecanismes per a l’avaluació continuada del sistema i la seva actualització
La millora continuada i la innovació del nostre servei educatiu.
Aconseguir l’eficiència de la nostra organització.

Solicita información

T. 93 319 17 00 (10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.) | secretaria@etpx.fjaverianas.com

Solicita información

T. 93 319 17 00

(10:00 a 13:00 h. / 16:00 a 19:00 h.)

secretaria@etpx.fjaverianas.com

FORMULARIO DE CONTACTO